Användarvillkor Växa Och Upptäcka Världen

Växa Och Upptäcka Världen är en (online)applikation som innehåller information och kan användas för att följa ditt barns utveckling (“Appen”). Appen utvecklas och tillhandahålls av Twise Victory Publishing B.V. (“Twise Victory”).

Informationen i Appen kan inte användas som ersättning för medicinsk eller annan professionell vård eller information och är inte avsedd som ett medicinskt hjälpmedel för (själv)diagnos. För (akuta) medicinska frågor, klagomål eller symtom, vänligen kontakta din egen (primär)läkare eller annan sjukvårdspersonal.

För att använda Appen måste du ladda ner Appen från Apple App Store, Google Play Store eller annan digital plattform. Genom att ladda ner Appen ingår du ett avtal (“Avtal”) med Twise Victory och godkänner dessa Användarvillkor (“Användarvillkor”).

I dessa användarvillkor avser termerna “vi”, “vår” eller “oss” Twise Victory, våra dotterbolag, dotterföretag, juridiska efterträdare, licenstagare och var och en av dess och våra tjänstemän, direktörer, aktieägare, agenter, representanter och/eller anställda. Termerna “du” och “din” avser den fysiska person som använder appen. Du och vi kallas gemensamt för “parter”.

Du har endast tillåtelse att komma åt och använda vår App och relaterade tjänster enligt följande villkor. Vi uppmuntrar dig att spara eller skriva ut en kopia av dessa användarvillkor för framtida referens och att granska dessa användarvillkor regelbundet, eftersom dessa användarvillkor kan ändras från tid till annan.

Senast ändrad den: 5 mars 2024. Dessa villkor är en översättning av den nederländska versionen. I händelse av inkonsekvenser mellan den nederländska och engelska versionen, eller översättningsfel, har den nederländska versionen företräde. Twise ansvarar inte för eventuella översättningsfel.

1. Tillämplighet

Dessa Användarvillkor gäller för all användning av Appen och alla nya versioner eller utgåvor av Appen.

I den utsträckning som villkoren för Appstore innehåller obligatoriska villkor för dessa Användarvillkor, ska sådana villkor anses vara införlivade i dessa Användarvillkor.

2. Betalning

Vi erbjuder en gratisversion av appen med begränsad tillgång till det tillgängliga innehållet och funktionerna.

För full tillgång till Appens innehåll och funktioner erbjuder vi olika abonnemangsalternativ som beskrivs i onlineköpsprocessen. Prenumerationsavgifter debiteras via din app store-leverantör enligt de villkor som fastställs av respektive app store-leverantör.

Vi har rätt att när som helst ändra priser och avgifter för Appen i enlighet med villkoren i den App Store som du använder.

3. Konto och lösenord

För att kunna använda Appen måste den laddas ner. När du har köpt en prenumeration kan du skapa ett konto (“Konto”) genom att följa instruktionerna. Om du är under 18 år krävs tillstånd från en förälder eller legal företrädare för att använda Appen. Genom att ladda ner och/eller använda Appen garanterar du att du är 18 år eller äldre eller har tillstånd från en förälder eller juridisk representant.

När du skapar ett konto använder du fullständig och korrekt information och du samtycker till att hålla denna information uppdaterad.

Du samtycker till att hålla dina inloggningsuppgifter konfidentiella och att inte avslöja dina inloggningsuppgifter för tredje part.

Du är ansvarig för alla aktiviteter som sker under ditt konto. Du måste omedelbart meddela oss om alla fall av obehörig åtkomst till ditt konto. Du kan hållas ansvarig för alla förluster och skador som drabbar oss eller tredje part till följd av din eller någon annans användning av ditt konto.

Vi förbehåller oss rätten att ta bort ditt konto och/eller blockera (tillfälligt) åtkomst till (vissa delar av) appen när som helst om vi anser att det är nödvändigt, utan föregående meddelande till dig. Vi ansvarar inte för några skador eller kostnader som uppstår på grund av eller i samband med rimlig avstängning, borttagning och/eller begränsning av ditt konto eller åtkomst till och användning av appen.

4. Rätt till återkallande

Vissa App Store-köp kan vara berättigade till återbetalning. Vad som berättigar till återbetalning kan variera beroende på land eller region. Mer information finns i App Stores regler och villkor.

5. Licens

Twise Victory ger dig härmed en begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar, icke-sublicensierbar rätt (“Licens”) till Appen för din personliga och icke-kommersiella användning. I den utsträckning vi tar betalt för användning av appen beviljas licensen under förutsättning att alla betalningar som du är skyldig enligt detta avtal har betalats. Twise Victory förbehåller sig alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas dig i dessa Användarvillkor.

Du ger oss härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, underlicensierbar, överförbar och royaltyfri licens till all text, foton och annan information som du bearbetar eller lagrar i appen och/eller ditt konto i syfte att genomföra detta avtal (inklusive men inte begränsat till lagring och visning, och delning med andra på din begäran).

6. Immateriella rättigheter

Alla (immateriella) rättigheter till Appen (inklusive men inte begränsat till upphovsrätt, varumärken och databasrättigheter) tillhör Twise Victory och/eller dess licensgivare. Ingenting i Avtalet eller dessa Användarvillkor är avsett att överföra några immateriella rättigheter.

Du har inte rätt att kopiera, modifiera, dekompilera, översätta, ändra eller bakåtkompilera (delar av) appen utan skriftligt tillstånd från Twise Victory.

Du förblir ägare till alla (immateriella) rättigheter till de texter, foton och annan information som du bearbetar eller lagrar i appen.

Varje gång du lagrar, lägger till, laddar upp, länkar eller delar information i appen garanterar du att du har laglig rätt att använda informationen på detta sätt och att informationen inte inkräktar på tredje parts rättigheter, i synnerhet avtalsenliga rättigheter, äganderätt, immateriella rättigheter och dataskyddsrättigheter, och du ska ersätta oss mot tredje parts eventuella krav i detta avseende.

Vid (misstanke om) intrång eller överträdelse av någon immateriell rättighet eller någon annan tredje parts rättighet av dig, har vi rätt att (tillfälligt) avbryta och/eller inaktivera användningen av appen och/eller ditt konto tills klarhet erhållits om riktigheten i sådan (misstanke om) intrång eller överträdelse.

7. Information i appen

Även om vi gör rimliga ansträngningar för att regelbundet uppdatera informationen i vår app, garanterar vi inte att informationen i appen alltid är korrekt, fullständig och aktuell. Sådan information tillhandahålls endast för allmän referens.

Vår App kan innehålla information inklusive länkar, inklusive personuppgifter, och länkar till andra webbplatser och resurser, som tillhandahålls av andra Användare eller tredje parter. Vi har ingen kontroll över webbplatser, resurser eller information som laddas upp av Användare eller från tredje part och accepterar inget ansvar för sådan information.

Informationen i appen kan inte användas som ersättning för medicinsk eller annan professionell vård eller information och är inte avsedd som ett hjälpmedel för (själv)diagnos. Kontakta din läkare eller annan sjukvårdspersonal med eventuella (akuta) medicinska frågor, klagomål eller symtom.

8. Tillgänglighet

Även om vi kommer att göra alla rimliga ansträngningar i detta avseende, kan vi inte garantera det:

 • Appen alltid är tillgänglig och tillgänglig, eller fungerar felfritt och kontinuerligt vid alla tidpunkter;
 • all information som tillhandahålls av oss, inklusive all information i appen, är korrekt, fullständig eller aktuell;
 • dataöverföringen kommer att vara korrekt och oskadad vid alla tidpunkter, inklusive delning (information med andra användare);
 • Appens kvalitet kommer att uppfylla dina förväntningar eller vara lämplig för ett visst ändamål; och

eventuella fel som kan uppstå i vår app kommer att åtgärdas.

Vi förbehåller oss rätten att revidera, modifiera, avbryta eller ändra alla aspekter av vår App när som helst utan föregående meddelande till dig.

Utan föregående meddelande till dig har vi rätt att (tillfälligt) avbryta eller begränsa användningen av appen och/eller ditt konto i den utsträckning som krävs för skäligen erforderligt omedelbart underhåll eller nödvändiga omedelbara ändringar eller förbättringar av appen (till exempel i händelse av ett säkerhetsintrång).

9. Dina rättigheter och skyldigheter

Du är ansvarig för inköp och underhåll av utrustning som krävs för att komma åt och använda Appen, inklusive smartphones och internetanslutningar. Du garanterar att sådan utrustning och/eller sådana anslutningar inte orsakar skada på appen, Twise Victory och/eller andra användare av appen.

Du är ansvarig för all användning – inklusive obehörig användning – av Appen och ska agera och uppträda i enlighet med vad som kan förväntas av en ansvarsfull och försiktig Internetanvändare. Du ska avstå (och/eller andra) från att:

 1. modifiera, översätta, anpassa, arrangera eller skapa härledda verk från appen, slutanvändardokumentationen eller delar därav;
 2. dekompilera, demontera eller bakåtkompilera eller på annat sätt härleda källkoden, algoritmer, metoder eller tekniker eller någon del av appen;
 3. störa, skada eller avbryta den normala driften eller några säkerhetsrelaterade funktioner i appen;
 4. erhålla obehörig åtkomst till appen, eller begränsa eller förhindra användning av andra användare av appen;
 5. skapa en säkerhetsrisk för appen eller användarna;
 6. använda Applikationen, eller någon funktion däri, på ett sätt som kan eller kommer att bryta mot lagen eller rättigheterna för någon person eller tredje part, eller utsätta oss för juridiskt ansvar;
 7. ta bort, ändra eller göra oläsliga meddelanden om upphovsrätt och/eller (varumärken) som förekommer i appen och all slutanvändardokumentation som vi har gjort tillgänglig för dig;
 8. ladda upp eller på annat sätt publicera material som du inte får avslöja enligt tillämplig lag, som bryter mot tillämplig lag, inklusive men inte begränsat till att ladda upp och dela (personlig) information som tillhör en annan person eller tredje part utan den personens eller den tredje partens samtycke och;
 9. på annat sätt ladda upp material som är ärekränkande, förtalande, hotfullt, (sexuellt) skrämmande, obscent, pornografiskt, diskriminerande eller på annat sätt anses vara kontroversiellt enligt allmänna normer;
 10. lämna information som du vet är falsk, bedräglig, vilseledande, felaktig eller vilseledande eller som ger en felaktig bild av din identitet;
 11. använda data i appen i samband med text- och datautvinning.

  10. Integritet och skydd av personuppgifter

  Vid behandling av personuppgifter följer Twise Victory tillämpliga lagar och förordningar, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen. Det sätt på vilket Twise Victory, som personuppgiftsansvarig, hanterar dina personuppgifter beskrivs i sekretesspolicyn som finns på webbplatsen.

  Appen ger dig möjlighet att föra dagbok. Om du använder denna dagboksfunktionalitet behandlar Twise Victory dina dagboksanteckningar uteslutande till din fördel och inte för sina egna syften. Alla skyldigheter som följer av artikel 28 AVG införlivas härmed i den utsträckning som är tillämplig.

  Genom att använda dagboksfunktionen instruerar du Twise Victory att lagra dina dagboksanteckningar i appen åt dig. Twise Victory kommer endast att behandla de uppgifter som du lagrar i din dagbok i enlighet med din instruktion.

  Du styr hur länge behandlingen ska pågå genom att ha möjlighet att redigera och/eller ta bort dina dagboksposter under din prenumeration. Som standard lagrar vi dina dagboksmeddelanden under din prenumeration och en period på 2 månader därefter, så du kommer också att ha denna ytterligare period efter att din prenumeration avslutas för att ladda ner och lagra din dagbok, för eget bruk.

  Du bestämmer själv om du vill använda dagboksfunktionen i Appen eller på annat sätt föra dagbok. Användningen av dagboksfunktionen är inte obligatorisk. Du bestämmer också vilken information du lägger in i din dagbok och vem du inkluderar information om i din dagbok (de berörda personkategorierna), samt vem som kan ha tillgång till dina dagboksinlägg.

  Vi kommer att skydda dina dagboksanteckningar på lämpligt sätt och endast behandla dem inom EU. Om det sker en överträdelse av vår säkerhet som omfattar uppgifterna i din dagbok kommer vi att informera dig omedelbart, i enlighet med kraven i den allmänna dataskyddsförordningen.

  Alla våra anställda och alla (under)personuppgiftsbiträden som är involverade i utformning, underhåll och hantering av appen (inklusive dagboksfunktionen) är bundna av sekretessförpliktelser i sina (anställnings-)avtal.

  För underhåll och hantering av dagboksfunktionen, samt teknisk felsökning, använder vi The Mobile Company (KvK: 33252019) som ligger på Danzigerkade (51013 AP) i Amsterdam. Genom att använda dagboksfunktionen och godkänna dessa villkor samtycker du till att The Mobile Company används som underleverantör för dagboksfunktionen.

  11. Forum

MATERIAL, INFORMATION OCH ÅSIKTER SOM FINNS PÅ OCH/ELLER UTTRYCKS PÅ ELLER I VÅRT ANVÄNDARFORUM, KOMMENTARER ELLER COMMUNITY-SIDOR (“FORUMET”) TILLHÖR INTE NÖDVÄNDIGTVIS TWISE VICTORY,

TWISE VICTORY ÖVERVAKAR ELLER GRANSKAR INTE INNEHÅLLET I FORUMET OCH TWISE VICTORY ANSVARAR INTE FÖR INNEHÅLLET I FORUMET.

TWISE VICTORY KAN TA BORT ELLER REDIGERA INNEHÅLL NÄR SOM HELST UTAN FÖRVARNING ELLER ANSVAR OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE, T.EX. SOM SVAR PÅ EN RAPPORT FRÅN EN FORUMANVÄNDARE.

ANVÄNDNING AV FORUMEN SKER HELT PÅ EGEN RISK OCH OMFATTAS AV DE ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR SOM FINNS HÄRI. DU KAN SJÄLV REDIGERA OCH/ELLER TA BORT DINA FORUMINLÄGG OCH/ELLER KOMMENTARER.

DEN INFORMATION DU DELAR PÅ FORUMET ÄR OFFENTLIG OCH KAN LÄSAS AV ALLA ANDRA FORUMANVÄNDARE.

12. Sekretess

Parterna skall hålla all information som de erhåller från varandra enligt detta avtal och som de rimligen förstår är konfidentiell konfidentiell, utom i den utsträckning som ett utlämnande är nödvändigt för att avtalet skall kunna fullgöras, är nödvändigt för att skydda tredje parts rättigheter eller i enlighet med ett bemyndigat rättsligt beslut.

13. Ansvar och skadestånd

Appen tillhandahålls “i befintligt skick” och “som tillgänglig” i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag. Vi lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, avseende något som helst, inklusive men inte begränsat till icke-intrång av tredje parts rättigheter, icke-intrång av användning eller andra data, säljbarhet, integration eller lämplighet för ett visst ändamål, eller att vår app uppfyller dina krav eller fungerar korrekt när den används tillsammans med annan programvara eller hårdvara. Vi lämnar inga garantier för tjänster eller programvara från tredje part som kan användas genom åtkomst till och användning av appen.

Vi ansvarar inte för några direkta, indirekta eller följdskador, vare sig i avtal, skadestånd eller på annat sätt, som uppstår ur eller i samband med åtkomst till eller användning av vår app. Detta inkluderar, utan begränsning, förlust av vinst, intäkter, verksamhet, goodwill, (personlig) data, immateriella skador eller kostnader som uppkommit för att förhindra, mildra eller åtgärda sådana skador.

Vi är endast ansvariga för skador eller kostnader som uppstår till följd av avsiktlig eller avsiktlig vårdslöshet från vår lednings sida.

Om och i den mån vi av någon anledning ändå skulle vara ansvariga för kostnader eller skador som du åsamkats, är vårt totala ansvar begränsat till 50 euro (femtio euro) per evenemang (varvid en serie evenemang räknas som ett evenemang) per år.

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa från alla krav, anspråk, skador, skulder, utgifter eller skador, inklusive advokatarvoden, från tredje part som uppstår på grund av eller till följd av:

 1. din användning av Appen i strid med dessa Användarvillkor;
 2. information eller annat material som laddats upp eller överförts via ditt konto, din smartphone eller annan enhet som inkräktar på, bryter mot eller förskingrar rättigheter som tillhör någon person eller tredje part (inklusive immateriella rättigheter eller integritetsrättigheter); och
 3. brott mot obligatoriska lagar eller bestämmelser som är direkt tillämpliga på dig.

Du ska göra allt du kan för att hjälpa oss att försvara oss mot anspråk och/eller stämningar och ska på första begäran, utan onödigt dröjsmål, förse oss med all relevant information som kan vara nödvändig för att försvara oss mot och/eller reglera sådana anspråk och/eller stämningar.

14. Uppsägning

Ditt betalda medlemskap förblir giltigt till slutet av din prenumerationsperiod. Din prenumeration löper ut automatiskt. Prenumerationsavgifter är inte återbetalningsbara och det finns ingen återbetalning för delvis använda perioder. Du kan endast avbryta den betalda versionen av appen i enlighet med appbutikens villkor för detta.  Du kan avbryta den icke-betalda versionen av appen genom att sluta använda den och radera den.

Vi kan när som helst avsluta vårt avtalsförhållande med dig, inklusive men inte begränsat till om du bryter mot någon bestämmelse i dessa Användarvillkor eller tredje parts rättigheter. I händelse av sådan uppsägning måste du förstöra alla kopior och komponenter av appen, radera appen från dina enheter och sluta använda appen.

15. Force majeure

En underlåtenhet från vår sida kan inte tillskrivas oss om den är resultatet av en händelse som är oberoende av vår vilja. Detta inkluderar under alla omständigheter – men inte uteslutande – kraft-, el-, internet-, dator- och telekommunikationsfel, datorvirus och underlåtenhet från våra leverantörer eller andra tredje parter som vi är beroende av.

16. Tillämplig lag och behörig domstol

Avtalet och dessa Användarvillkor regleras uteslutande av nederländsk lag.

Tvister som uppstår till följd av Avtalet och/eller dessa Användarvillkor ska uteslutande hänskjutas till behörig domstol i distriktet Gelderland, Arnhem, utom i den utsträckning som lagen tvingar fram en annan domstol som behörig.

17. Slutbestämmelser

Om en eller flera bestämmelser i dessa Användarvillkor visar sig vara ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående bestämmelserna i dessa Användarvillkor. I ett sådant fall kommer parterna att fastställa (en) ny(a) bestämmelse(r), i vilken avsikten med den ursprungliga bestämmelsen kommer att följas så mycket som möjligt.

Twise Victory har rätt att när som helst ändra eller komplettera dessa Användarvillkor. I händelse av väsentliga ändringar kommer Twise Factory att meddela dig om dessa ändringar minst 30 kalenderdagar innan de träder i kraft.

Om du inte vill godkänna ändringarna kan du säga upp Avtalet mellan Parterna till dess att ändringarna träder i kraft.